ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Циљ:
Очување и унапређивање здравља деце у Предшколској установи путем превентивних
мера.
Задаци и активности:
1. Опште мере на унапређењу и очувању здравља (хигијенско-епидемиолошки
надзор)
 Безбедност простора у ком деца бораве
 Здравствено васпитни рад са децом по групама-обрађивање задатих тема
 Рад на развијању културно-хигијенских навика које воде очувању и
унапређивању здравља деце
2. Систематско праћење раста, развоја и здравља деце
 Дневна тријажа (инспекцијом спољног изгледа, увидом у стање личне
хигијене и прикладног одевања)
 Организовање систематских прегледа од стране педијатра, физијатра,
офталмолога, оториноларинголога и психолога
 Сарадња са физијатријском службом Дома здравља- провођење превентивно
– корективних вежби за постепен развој коштано-мишићног система .
 Спровођење активности на унапређивању здравља уста и зуба
 Редовна сарадња са педијатријском службом Дома здравља Шид
 Рад на спровођењу ширењазаразних болести (изолација оболелог, појачане
хигијенске мере, привремено искључивање из колектива.
3. Здравствено-васпитни рад
 Активно учешће у свим семинарима, сусретима здравствених радника,
предавањима са темом о здрављу.
 Обезбеђивање неопходног санитарног материјала за приручне апотеке са
литературом за пружање прве помоћи
 Редовно вођење здравствене документације
 Планирање, праћење и евидентирање индивидуалних разговора са свим
профилима запослених.
 Сарадња са родитељима кроз учешће у родитељским састанцима, трибинама
и индив. Разговорима
 Организовање санитарних прегледа на 6 месеци
 Обезбеђивање потребне литературе (брошуре, инфор. занимљивости) која је
доступна родитељима.
 Здрав. Васп. Рад са децо по групама (обрађивање задатих тема)
 Организовање активности /едукативне, хуманитарне) за децу у сарадњи са
ЦК
4. Праћење остваривања Програма превентивне здравствене заштите
5. Предлагање мера превентивне здравствене заштите деце кроз рад комисија,
тимова и актива који брину о здрављу и безбедности деце:
 Комисија за упис деце у вртић
 Комисија за израду јеловника
 Тим за безбедност и заштиту деце од насиља
 Тим за инклузију
 Актив главних васпитача
 Актив медицинских сестара
6. Превентивне мере здравствене заштите деце спроводе и организују медицинске
сестре - сарадници у превентиви.

Финансије