ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Програм треба да доприноси целовитом развоју детета уважавањем његове индивидуалности, стварањем услова и подстицаја који ће омогућити да свако дете развија све своје потенцијале и проширује своја искуства, те да их размењује са другима; стварање ситуација у којима оно може да изражава своје мишљење, да дискутује са другима износећи аргументе којима брани своје ставове - уз уважавање туђих, и уз тражење могућности за споразумевање; креирање прилика у којима дете може да изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основе за стицање нових облика учења сазнавања и понашања.

Будући првошколац

Након реализације овог програма очекујемо да дете буде припремљено за полазак у школу, а то значи:

&  да је слободно да покаже самоиницијативу у комуникацији са другима,

&  да уме да се изрази,

&  да користи расположиве ресурсе у свом окружењу,

&  да је заинтересовано и задржава пажњу на некој активности док је не заврши,

&  да остварује вежбе концентрације,

&  да сарађује са групом вршњака окупљеном око неког задатка или малог пројекта,

&  да пита, дискутује...,

&  да поштује правила понашања у групи,

&  да се сналази у новој средини,

&  да се орјентише у простору и времену,

&  да увиђа односе међу величинама,

&  да се изражава кроз образовне области и користи различита искуства,

&  да показује интересовање за књигу и учење,

&  да има добру координацију покрета,

&  да слободно истражује,

&  да конструктивно разрешава сукобе

&  да уочава промене у природи и да их разуме…

&  опажају и прихватају сопствену и различитост других,

&  негују и брину о природној, физичкој и друштвеној средини

Активности васпитача којима он изазива активности деце

Да би изазвао адекватну дететову активност, која доприноси и његовој доброј припремљености за школу, требало би да васпитач у свом раду:

-          Прави програм рада са децом на основу посматрања дечјих интересовања и њихових могућности,

-          Бира садржаје за рад договарајући се са децом свако јутро о томе,

-          Креира са децом активности којима ће се бавити,

-          Ствара услове који омогућују дечји избор активности,

-          Посредује у дечјем договарању приликом одлучивања и остваривања одређених задатака,

-          Подржава дечји сазнајни развој, негује радозналост,

-          Поштује дечју индивидуалност и подстиче њихову креативност,

-          Са децом креира мале тематске пројекте у којима се исти садржај сагледава из различитих углова,

-          Уводи децу у реални животни контекст,

-          Јача социо-емоционалне дечје компетенције тако да остварује низ социо-емоционалних активности, путем којих доприноси дечјем упознавању себе и других, препознавањем и уважавањем својих и туђих осећања и потреба,

-          Доприноси подстицању дечјег самопоштовања, њиховом осамостаљивању и учествовању у доношењу правила рада у групи,

-          Прати дечји развој тако да континуирано води запажања о њиховом развоју,

-          Прикупља дечје радове и записе са систематског посматрања дечјег понашања у групи и приликом избора активности,

-          Подржава дечји физиички развој,

-          Укључује родитеље деце у живот и рад групе на различите начине (индивидуалне информације, родитељски састанци, радионице за родитеље, приредбе, учествовање у планирању и у активностима групе… и сл.)

 

 

Фокусирање на процес

У остваривању припремног предшколског програма битно је фокусирање на процес, тј. на начин остваривања предвиђених циљева и задатака. При томе је у години пре поласка у школу неопходно с децом остваривати различите методе и поступке, а нарочито је пожељно остваривати интерактивне методе учења и подучавања путем радионица, малих истраживања, пројеката, различитих врста игара…

Теме и садржаји ће да буду одређени у октобру, кад се сниме дечја интересовања и предлози родитеља. Извори садржаја су: реалан животни контекст, свет ствари, науке и природе, уметност и култура - ресурси средине који деци омогућују да њихово учење буде животно.

Осим ресурса средине у граду  – користи се  још и богатство природе по селима...

 

Финансије