Б – МОДЕЛ ПРОГРАМА

 

Трајни циљ – смерница за годишње етапно

и сукцесивно недељно планирање

 

Опште основе у својој варијанти Б модела доносе трајни циљ и задатке за Установу и васпитача, који су нам смерница за етапно годишње планирање васпитно-образовног процеса у дечјим групама:

Етапно годишње планирање се одвија по аспектима дечјег развоја  - а васпитачи у складу са потебама своје групе деце врше избор и уобличавање задатих васпитно-образовних циљева и задатака, који се остварују кроз активности одређене недељним плановима у складу са предвиђеним етапама. Етапе трају од две до шест недеља.

У сукцесивном недељном планирању васпитачи бирају активности према врстама, а у зависности од уочених дечјих потреба и интересовања у одређеној етапи. Приликом планирања полази се од система дечјих активности и садржаја  васпитно образовних области, водећи рачуна  о њиховој комплексној примени, не запостављајући ниједну област, као и ниједну врсту активности.

Аспекти дечјег развоја Врсте активности са децом
Физичко – здравствени развој

~        телесне,

~        перцептивне,

~        здравствено – хигијенске,

Социо – емоционални развој

~        друштвене,

~        афективне,

~        еколошке,

Когнитивни развој

~        откривачке,

~        логичке,

~        практичне  (радне и саобраћајне),

Развој комуникације и стваралаштва

~        говорне,

~        драмске,

~        ликовне,

~        музичке,

~        плесне

 

Задаци за васпитача

  • Неговати партнерски однос према деци, по принципима ненасилне комуникације - у функцији подстицања самопоштовања свих учесника у васпитно-образовном процесу, што нам је било полазиште и за израду Правилника о понашању у Установи.
  • Стварати услове да се деца слободно играју. Систематски посматрати дете у игри и бележити запажања о дечјем развоју.
  • Подстицати децу да примењују различите врсте игара: конструкторске игре, симболичке игре, игре с правилима, покретне игре, друштвене игре, игре улога, традиционалне игре...
  • Учити децу новим играма...
  • Игру примењивати и као метод за поучавање – дидактичке игре..
  • Све што дете може само да учини, важно је да то и учини. Охрабривати децу да самостално остварују све активности које су у складу са њиховим потребама и интересовањима... Подршка самосталности је облик подстицања дечјег самопоштовања... Осамостаљивање је у непосредној вези са  активним учењем...

Финансије