РАД У МАЛИМ ПРОЈЕКТИМА

ЦИЉ, СВРХА И СМИСАО РАДА

Овакав начин рада конципиран је тако да доприноси непрестаном испреплетању, прожимању и повезивању низа практичних и интелектуалних активности које подстичу готово све аспекте дечјег развоја.

Основна премиса јесте да ће дете радећи на одређеном пројекту, односно посматрајући, питајући, истражујући, прорађујући и проигравајући различите активности и ситуације везане за одређену тему, изграђивати своја знања и развијати своје природне потенцијале до њиховог пуног остварења.

Васпитачи су водећи се дечјим интересовањима и својим афинитетима одабирали један или два мала пројекта који ће остваривати током радне године у својој групи.

До сада, сви мали пројекти директно су произилазили из различитих програма стручног усавршавања који су се реализовали у установи.

Сада чинимо искорак даље у смислу да ће нам знања и вештине које смо стекли програмима стручног усавршавања и даље бити ослонац у раду, али не и директно полазиште за дефинисање теме и тока малог пројекта. Васпитачи ће сада имати прилику да слободно осмисле тему и сам ток пројекта, али и даље полазећи и уважавајући дечја интересовања.

Искуство које су васпитачи до сада стекли остварујући пројекте заиста је богато и у комбинацији са знањим и вештинама које смо стекли током шпколовања и праксе изнедрило је нов Мали пројекат:

КОНЦЕПЦИЈА РАДА НА МАЛОМ ПРОЈЕКТУ

  • Група васпитача, и мед. сестара једног објекта дефинише тему, циљеве, задатке и ток малог пројекта који ће се реализовати у том објекту „Један објекат – један пројекат“
  • Тим малог пројекта чине сви васпитачи и мед. сестре у објекту
  • Мали пројекат се остварује заједничким снагама свих учесника
  • У раду се непосредно ослањамо на семинаре из области ликовног изражавања, развоја говора, комуникативних вештина, али непосредно и на све вештине којима смо овладали похађајући програме стручног усавршавања током предходних година.
  • Евалуација рада на пројекту се ради се на крају сваке радне године.

Тип евалуације: Евалуација кроз презентацију

Могући облици презентације:

  1. За родитеље и друге заинтересоване: „мале уметничке колоније“, приредбе, сценски прикази, продајне изложбе продуката – „Дечји вашар“, отворена врата за заинтересоване,...
  2. За стручну јавност: Педагошке вечери, презентације на стручним скуповима, приказ пратеће документације пројекта,...
  • Тип евалуације договара тим пројекта на почетку радне године

Финансије